ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Úvodní ustanovení

Vaše osobní údaje zpracováváme korektně, zákonným a transparentním způsobem v souladu s platnou legislativou a chráníme je před neoprávněným užitím.

2. Kdo je správcem vašich osobních údajů?

Správcem osobních údajů je Mgr. Lenka Riva Ryšková jako jednatelka společnosti BODYWORX CZ, s.r.o., IČ: 05924707, se sídlem: Tobrucká 710/19, Praha 6, 160 00

Kontaktní údaje pro dotazy týkajících se osobních údajů, pro podání stížností, námitek či pro využití práv jsou následující:

Poštovní adresa: Tobrucká 710/19, Praha 6

3. Jaké údaje a v jakém rozsahu zpracováváme?

V souladu GDPR zpracováváme Vaše data a osobní údaje na základě oprávněného zájmu správce, které jsou nezbytné pro splnění smlouvy nebo nezbytné pro splnění právní povinnosti pouze po minimální nutnou dobu a v co nejmenším nutném rozsahu vzhledem k účelu jejich zpracování, který nám ukládají zákony (zejména č. 563/1991 Sb., o účetnictví, č. 280/2009 Sb., daňový řád atd.). Zpracováváme pouze níže uvedené osobní údaje, které nám svěříte sami (například v rámci registrace přes webový formulář, přihlášením na akci / kurz, nebo vyplněním objednávky), a to z následujících zákonných důvodů:

3.1 Pro účel řádného plnění smlouvy a vedení účetnictví zpracováváme osobní údaje vnásledujícím rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, ulice, číslo popisné, město, PSČ, údaj o objednané službě, údaj o ceně objednané služby, které potřebujeme k plnění smlouvy (např. zasílání přístupů do rezervačního systému, zasílání informací o kurzu / akci, na něž je klient přihlášen, rušení lekcí, atd.), a abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.  

Doba zpracování: po dobu plnění a trvání příslušné smlouvy a 3 roky poté, z důvodu uplatnění reklamace, záruky nebo jiného nároku subjektu či z důvodu vymáhání pohledávek správcem.

3.2  Z důvodů oprávněného zájmu správce v případě přímého marketingu vůči klientům zpracováváme osobní údaje v následujícím rozsahu: e-mail, jméno, příjmení, ulice, číslo popisné, město, PSČ, telefon.

Přímý marketing prováděný vůči klientům spočívá v zasílání obchodních sdělení (newsletterů) všemi způsoby, včetně využití možnosti zasílat obchodní sdělení týkající se vlastních služeb správce elektronickými prostředky z titulu zákonné výjimky dle § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají. Klient je oprávněn podat proti tomuto zpracování námitky a zpracování bude ukončeno.

Doba zpracování: po dobu neurčitou, nejpozději však do uplatnění námitky proti přímému marketingu.

3.3  Marketing na základě vašeho souhlasu

Pokud nejste naším klientem, zasíláme vám obchodní sdělení jen na základě vašeho dobrovolného, účelného, prokazatelného a informovaného souhlasu, který můžete kdykoliv odvolat. Na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také zajímavé nabídky třetích osob nebo využít vaši e-mailovou adresu např. pro remarketing. Osobní údaje zpracováváme v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, ulice, číslo popisné, město, PSČ, telefon, e-mail.

Doba zpracování: po dobu neurčitou až do odvolání Vašeho souhlasu. Pokud svůj souhlas s účelem zpracování odvoláte, budou Vaše data bez prodlení vyřazena ze zpracování, pokud je nebude nutné zpracovávat z jiných právních důvodů (např. nezbytných pro splnění smlouvy nebo pro splnění právní povinnosti).

3.4  Z důvodů ochrany práv správce zpracováváme osobní údaje v následujícím rozsahu: e-mail, jméno, příjmení, ulice, číslo popisné, město, PSČ, telefon.

Pokud správce zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy či provádění přímého marketingu (ať již z titulu oprávněného zájmu či na základě souhlasu subjektu), Vaše osobní údaje budou zpracovávány též za účelem ochrany práv správce, zejména pro obranu proti nárokům klientů či třetích osob, pro případ kontroly ze strany dozorového orgánu a pro vymáhání pohledávek správce. Pro účel ochrany práv jsou osobní údaje zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro tento účel – v rozsahu nezbytné dokumentace.

Doba zpracování: po dobu nezbytně nutnou, po kterou může být provedena kontrola ze strany dozorových orgánů, uplatněny nároky či vymáhány pohledávky a práva.

Subjekt může podat proti tomuto zpracování námitky.

4. Jak odvolat souhlas, podat námitky a stížnosti?

Všechna práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete poštou na adrese sídla správce Mgr. Lenka Riva Ryšková, Tobrucká 710/19, Praha 6, 160 00 nebo na e-mailové adrese ryskova@arha.cz. Vše společně vyřešíme. Kdo má přístup k vašim osobním údajůK osobním údajům mohou mít v nezbytném rozsahu přístup zpracovatelé z těchto kategorií: účetní společnosti, společnosti poskytující právní služby, společnosti poskytující IT služby, společnosti zabývající se internetovým marketingem, společnosti zabývající se vývojem webových a mobilních aplikací, společnosti poskytující software licenci pro online komunikaci, a to jen v rámci závazných právních předpisů.

5. Kdo má přístup k vašim osobním údajům?
K osobním údajům mohou mít v nezbytném rozsahu přístup zpracovatelé z těchto kategorií: účetní společnosti, společnosti poskytující právní služby, společnosti poskytující IT služby, společnosti zabývající se internetovým marketingem, společnosti zabývající se vývojem webových a mobilních aplikací, společnosti poskytující software licenci pro online komunikaci, a to jen v rámci závazných právních předpisů.

6. Automaticky získané osobní údaje
Když navštívíte webové stránky www.arha.cz, zaznamenají používané webové servery a služby standardním způsobem informace o zařízení, informace z protokolu, IP adresu, která vám byla přidělena poskytovatelem internetových služeb, používaný internetový prohlížeč, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte a také datum a délku návštěvy. Subjekt má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něj právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotýká.

7. Jaká máte jako subjekt údajů práva?

Podle Nařízení GDPR máte jako kupující:

– právo na přístup (právo na poskytnutí seznamu zpracovávaných informací o své osobě)
o na požádání vám podle možností obratem, písemně a v souladu s vaším právem na přenositelnost dat oznámíme, zda a jaké osobní údaje o Vás máme zaznamenané. Pokud má správce důvodné pochybnosti o totožnosti fyzické osoby, která podává žádost, může požádat o poskytnutí dodatečných informací
nezbytných k potvrzení totožnosti subjektu.
– právo na opravu (osobních údajů, které nám nahlásíte, že nesouhlasí)
o subjekt má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se jej týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má také právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
– právo na výmaz („právo být zapomenut“, pokud neexistuje nadřazený zákonný důvod o uchování osobních údajů déle)
o subjekt má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jej týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:
a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
b) subjekt odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
c) subjekt vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené
v právu Evropské unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti v případě osoby mladší 16 let, u níž musí ke zpracování dle účinné právní úpravy dát souhlas osoba vykonávající rodičovskou
zodpovědnost.
– právo na omezení zpracování (např. znepřístupnění vámi vybraných osobních údajů nebo dočasné odstranění zveřejněných údajů z internetových stránek)
o subjekt má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:
a) pokud subjekt popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
b) zpracování je protiprávní a subjekt odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
d) pokud subjekt vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu.
– právo na přenositelnost dat
o subjekt má právo získat osobní údaje, které se jej týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil.
– právo vznést námitku
o v případě, že nelze vyhovět vašemu právu na výmaz, můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro jiný účel, například přímého marketingu nebo profilování. Pokud vznese subjekt námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.
– v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás pomocí e-mailu na adrese joga@alohajoga.cz nebo poštou na adrese sídla správce Mgr. Lenka Riva Ryšková, Tobrucká 710/19, Praha 6, 160 00 nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

8. Oznamovací povinnost správce
Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování s výjimkou případů, kdy se
to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce bude subjekt informovat o těchto příjemcích, pokud to subjekt bude požadovat.

9. Transparentní informace, sdělení a postupy pro výkon práv subjektu údajů
Správce informuje subjekt, že veškeré informace, sdělení a úkony jsou udělovány bezplatně. Pokud jsou podané žádosti vyhodnocené jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, a zejména pokud se opakují, může správce buď uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost nebo nepřiměřenost žádosti dokládá správce.

10. Nezbytné minimum z definic
Osobním údajem je jakákoliv informace, která může identifikovat fyzickou osobu, ať již přímo nebo nepřímo. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na: například osobním údajem je e-mail, mobilní telefon, osobním údajem může být i údaj o nákupní preferenci ve spojení s příjmením. Uvedené
identifikátory nemusí být osobními údaji vždy, údaje je třeba vždy posuzovat v kontextu.
Profilováním je jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.
Rozsahem rozumíme konkrétní osobní údaje, které jsou zpracovávány, například jméno a příjmení, emailová adresa.
Správcem je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj. Zpracováním osobních údajů může správce zmocnit nebo pověřit zpracovatele.
Subjektem údajůje fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány dle tohoto dokumentu.
Účelem zpracování je důvod, proč správce osobní údaje zpracovává.
Zvláštní kategorií osobních údajů jsou údaje vypovídající o rasovém nebo etnickém původu, politických názorech, členství v odborech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, zdravotním stavu, sexuálním životě či sexuální orientaci subjektu údajů. Správce nevyžaduje údaje spadající do zvláštní kategorie osobních údajů a tyto údje nejsou zpracovávány.
Zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování,
zejména odkazem na určitý identifikátor,
například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více
zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo
společenské identity této fyzické osoby
zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání,
nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či
zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.
Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce (tj. třetí osoba odlišná od správce).

11. Závěrečná ustanovení

Správce je oprávněn tento dokument aktualizovat. Subjekt je povinen sledovat změny v tomto dokumentu. Aktuální verze tohoto dokumentu je vždy zobrazena na webových stránkách správce.

Tento dokument nabývá účinnosti dne 1.1.2019.